קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: הודעה לרופאים
איזור: כל הארץ

קול קורא
להגשת הצעות למחקרים יישומיים
וסקרים אפידמיולוגיים בישראל
המוסד לביטוח לאומי, באמצעות קרן מנוף למניעת תאונות בעבודה והלשכה הרפואית, פונה לגופי מחקר אקדמיים להגיש בקשות לתמיכה במחקרים יישומיים וסקרים, שמטרתם לאתר גורמי סיכון בריאותיים בקרב אוכלוסיות עובדים פרטניות בישראל.
ייחקרו גורמי סיכון חדשים וכאלה שלא נחקרו דיים בישראל.
פירוט התוכנית, הנחיות להגשת הבקשה, תנאי סף וקריטריונים תוכלו למצוא באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי:WWW.BTL.GOV.IL
קרנות / קולות קוראים להגשת בקשות מקרנות.
את הבקשות יש להגיש לכתובת הדואר האלקטרוני:
kolkore-km@nioi.gov.il
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, כ"ו באלול, תשע"ו, 16.9.29.
המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל או לאשר כל בקשה שהיא.