קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

מכרז פומבי מס' 2/2019
חברות בוועדות הרפואיות של הרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (להלן: "הרשות") מבקשת לקבל הצעות מרופאים/ות לכהן כחבר ועדה רפואית ברשות לזכויות ניצולי השואה.
1. המציע שייבחר יידרש לספק את כל השירותים נשוא המכרז על פי הדרישות של הרשות, ועל פי צרכיה, בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.
2. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.
ב. המציע הינו בעל רישיון ממשרד הבריאות לעסוק ברפואה כמומחה באחד מהתחומים הבאים: פסיכיאטריה, אורתופדיה, רפואת פנימית, נוירולוגיה, עור, אף אוזן גרון שיניים ועיניים.
ג. ניסיון של 3 שנים כרופא מומחה באחד מענפי הרפואה הנ"ל.
ד. אישור מרופא משפחה/ רופא תעסוקתי על כשירות לכהן כחבר ועדה רפואית.
ה. 3 שנות ניסיון כחבר וועדה רפואית הפוסקת אחוזי נכות בהתאם לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), תשמ"ד-1983; או תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956; או תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה שכתובתו:https://mof.gov.il/holocaust
3. ומאתר מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו:www.mr.gov.il
4. שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב עד ליום 14/3/19 בשעה 16:00 בכתובת דוא"ל:michrazim@shikum.mof.gov.il
5.הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, עד ליום 28/3/19 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים של משרד האוצר - הרשות לזכויות ניצולי השואה, הנמצאת ברח' יצחק שדה 17 תל אביב, קומה 7.
6. כריתת ההסכם ואספקת השירותים נשואי מכרז זה מותנים בקיום תקציב בתקנה התקציבית הרלוונטית.
*מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד